Basic Lessons on Hindu Dharma
  00  
  Basic Lessons on Hindu Dharma ~ Level - 1  
00
\
\
Chapter - 6:
An Introduction to Devotional Practice
 
\
 
HR106 - 07
Essentials of Devotional Rituals of Prayers and Music
~ Level - 1 ~
-
00
\@
\
 
\

 

 

o
o
o
Lesson: 6-07
Prayer Slokas for Recitation for Prayer Services
Mantras for Pooja at Homes and Prayer Services at Temples
0
 
  o  
\    
 
Devotional Prayers and Rituals in Daily practice of Hindu Faith
 
  0  
  \\  
 
[Please try to recite some of these prayers daily before starting Your Lessons.]
 
  \\  

Slokas for Daily Prayers to Sri Ganesha

Srikantho Mathulo Yasya Jananee Sarva Mangalaa |
Janakaha Shankaro Devaha Tam Vande' Kunjaraananam ||

Vakrathunda Mahaakaaya Sooryakoti Samprabha |
Avignam Kuru Me' Deva, Sarva Kaaryesu Sarvadhaa ||

Suklaambaradharam Vishnum Sasivarnam Chaturbhujam, |
Prasanna Vadhanam Dhayaye't Sarva Vighnopa Santhaye' ||

Agajaanana Padmaarkam Gajaananam Adharnisam, |
Ane'kadamtam Bhakthaanam Ekadantham Upaasmahe ||

Gajaananam Bhuta-ganadhi Sevitam, Kapiththa Jambu Pphala Saara Bhaksitham |
Umasutham Soka Vinaasa Kaaranam Namaami Vigneswara Paadapankajam ||

Mooshika Vaahana Modhaka Hastha - Saamara Karna Vilambitha Soothra |
Vaamana Roopa Maheswara Puthra - Vighna Vinayaga Paadha Namaste'. ||

 
  --  
  \\  

Manthras for Daily Prayers to Sri Ganesha

- - 1. Om Sumukhaya Namaha |
- - 2. Om Ekadanthaaya Namaha |
- - 3. Om Kapilaaya Namaha |
- - 4. Om Gajakarnaaya Namaha |
- - 5. Om Lambodharaaya Namaha |
- - 6. Om Vikataaya Namaha |
- - 7. Om Vighnaraajaaya Namaha |
- - 8. Om Ganaadhipaaya Namaha |
- - 9. Om Dhoomraketave' Namaha |
- 10. Om Ganaadhyakshaaya Namaha |
- 11. Om Baalachandraaya Namaha |
- 12. Om Gajaananaaya Namaha |
- 13. Om Vakrathundaaya Namaha |
- 14. Om Soorpakarnaaya Namaha |
- 15. Om He'rambaaya Namaha |
- 16. Om Skandapoorvajaaya Namaha ||
 
  o  

Prayers to Sri Surya - The Sun

Ãdhi Deva Namasthubhyam - Praseedha mama Bhãskaram |
Dhivãkara Namasthubhyam - Prabhãkara Namosthuthe' ||

Japaa kusuma Sankaasam - Kaasyapeyam Mahaath' yuthim
Thamo'urim sarva Paapa ganam - Pranathosmi Dhiwãkaram

 
  o  

Prayer Slokas on Guru - as Thirumoorthi

Guru Brahma Gurur Vishnuhu Guru Devoo Maheswaraha |
Guru Saakshaath Para Brahma Tasmai Sree Gurave' Namaha ||

 
 

o

\\
00
\\
.\\
\\
\\
Lessons: - :~: 6-01 :~: 6-02 :~: 6-03 :~: 6-04 :~: 6-05 :~: 6-06 :~: 6-07 :~: 6-08 :~: : 6-09 :~:
  .  
.
-
 
0
 

00