Basic Lessons on Hindu Dharma
  00  
  Basic Lessons on Hindu Dharma ~ Level - 1  
00
\
\
Chapter - 6:
An Introduction to Devotional Practice
 
\
 
HR106 - 09
Essentials of Devotional Rituals of Prayers and Music
~ Level - 1 ~
-
00
\@
\
 
\

 

 

o
o
o
Lesson: 6-09
Mantras & Slokas for Recitation in Prayer Services
Mantras for Pooja at Homes and Prayer Services at Temples
- Part - 3
0
 
  o  
\    
 
Devotional Prayers Slokas in Daily practice of Hindu Faith
 
  0  
  \\  
  --  
  \\  

Prayer Slokas on Sri Maha Vishnu

Saanthakaaram Bhujaga-sayanam - Padhmanaabham Suresham,
Vishwaadhaaram Gagana-sadrsam - Megha-varnam Subhaangam |

Lakshmi-kaantham Kamala-nayanam - Yogibhir Dhyaana-gamyam,
Vande Vishnum Bhava-bhaya-haram - Sarva-lok'ai-naataham ||

Sasanka - Chakram Sakaritha - Kundalam,
Sapita- Vastram Sarasiruh'eksanam |
Sahaara- Vaksahsthala- Kaustubha- Sriyam
Namami Vishnum Sirasaa Chatur- Bhujam ||

Megashyamam peetha Kause'ya vaasam
Srivathsaangam Kausthubhothba-asithaangam |
Punyobhedham Pundareegaayadhakshagam
Vishnum vandhe' Sarvalokaiga naadham||

Prayer slokas on Sri Venkateswara

vina venkatesam na natho na nathah
sada venkatesam smarami smarami |
hare: venkatesa: prasida prasida
priyam venkatesa! prayaccha prayaccha ||

sriyah kantaya kalayana - nidhaye nidhaye'rthinam |
Sri venkata nivasaya - Srinivasaya mangalam ||

 
  --  
  \\  

 

Prayer slokas on Sri Rãma

Sugreeva Mithram Paramam Pavithram -
Seetha Kalathram Navamega Gaathram |
Kaarunya Bathram Sadhaapathra Ne'thram -
Sree Ramachandhram Sadhatham Namaami ||

Samsaara Saaram Nigama Prachaaram -
Dharma-avathaaram Hrudhaya Bhoomi Baaram |
Sadhaa Nirvigaaram Sukasindhu Saaram -
Sree Ramachandhram Sadhatham Namaami ||

Prayer Slokas on Sri Aanjanéya

Anjanã Karppa Sambõtham Kumãram Brahmachãriñam
Dhushtagraha Vinãsãya Hanumanthãya Upãsmaye'

Manö javam Mãrudhathulyave'kam
Jithe'th-ndhriyam Bhuddhimadhaam Varishttam |
Vadhathmajam Vãnara yõdhamukyam
Sri Rãmadhõtham Sirasã Namãmi ||

Prayer Slokas on Sri Krishna

Namasthubhyam Jagannatha Devakeethanaya Prabho' |
Vasudhe'va sutha-anandha-a'nandha Yaso'dhanandha-varddhana ||

Govindha Go'kuladhaara Gopikaantha Gunaarnava |
Paahimaam Padhmanayana Pathitham Bhavasa'gare' ||

Paahi Paahi Jaganmohana Krishna - - Paramaanandha Sri Krishna
Devaki Vasudeva Nandana Krishna - - Dhivya Sundhara Sri Krishna
Nandha Yasodhaa Nandhana Krishna - - Indhu Vadana Sri Krishna
Kundha Radhana Kutilaalaga Krishna - - Mandhasmitha Sri Krishna

 
  --  
  \\  

Prayers to Sri Subrahmanya

Shadaananam Chandanaliptha Kathram -
Mahorasam Divya Mayoora Vaahanam |
Rudhrasya Soonum Sooraloka Naadham -
Brahmanya Dhevam Saranam Prabathye' ||

 

Prayers to Sri Dharma Sãstha

Harivarãsanam Swãmi Viswamo'hanam
Haridhadhêswarã Swãmi Ãrãdhya pãdhugam |


Arivimardhanam Swãmi Nithya Narththanam
Hariharãthmajam Swãmi De'va mãschraye' ||

 
  \\  
 

o

\\
00
\\

Universal Prayer

.\\
Aakaasat pathitham thoyam Yathaa gacchathi Saagaram |
Sarva Deva Namaskarah Kesavam prathigacchathi ||
Ke'savam prathigacchathi Om nama iti ||
\\
\\
Lessons: - :~: 6-01 :~: 6-02 :~: 6-03 :~: 6-04 :~: 6-05 :~: 6-06 :~: 6-07 :~: 6-08 :~: 6-09 :~:
  .  
.
-
 
0
 

00